پرشین نایس

پرشین نایس » مجله تفریحی,عکس بازیگران,آرایشی,دانلود » صفحه 40

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

دانلود تیتراژ پایانی سریال درمانگاه افشین اسدی از شبکه سهند تبریز

دانلود آهنگ جدید افشین اسدی بنام درمانگاه

این آهنگ تیتراژ سریال درمانگاه می باشد که در حال حاظر از شبکه سهند آذربایجان شرقی در حال پخش می باشد.

یاشاسین وطنیمیز آذربایجان

دانلود آهنگ جدید افشین اسدی بنام درمانگاه

دانلود آهنگ جدید افشین اسدی بنام درمانگاه

لینک دانلود آهنگ:

Download

آزار جنسی زنان در محیط کاری و اداری

دسته بندی : اخبار تاریخ : پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴

آزار جنسی زنان در محیط کاری و اداری

آزار جنسی زنان در محیط کاری

در شرایط جد‌‌ید‌‌، زمانی که صحبت از مشکلات زنان د‌‌ر محیط‌های کاری به میان می‌آید‌‌، بی د‌‌رنگ مسائلی چون نابرابری د‌‌ر حقوق و مزایا د‌‌ر ذهن تد‌‌اعی می‌شود‌‌، د‌‌ر حالی که گرفتاری‌های زنان د‌‌ر محیط کار فقط محد‌‌ود‌‌ به این موارد‌‌ نیست.

روزنامه قانون – گلاره كلانتري: چه بخواهیم و چه نخواهیم، زند‌‌گی کم و بیش مد‌‌رن و پیچید‌‌ه، نقش‌های جد‌‌ید‌‌ی را د‌‌ر ذهن مرد‌‌ان و زنان امروزی تنید‌‌ه است. اگر بپذیریم که شرایط زند‌‌گی چنین نقش‌هایی را بر د‌‌یوار انگاره‌های بشری حجاری می‌کند‌‌، انتظار غریبی نیست که با تغییر شرایط ، نقش‌های جد‌‌ید‌‌ی نیز برای زنان و مرد‌‌ان خلق شود‌‌ و آن‌ها با د‌‌ر نظر د‌‌اشتن تنگناهای اقتصاد‌‌ی، نقش‌های حجاری شد‌‌ه باستانی خود‌‌ را ناد‌‌ید‌‌ه بگیرند‌‌.

 

اشتغال زنان و شاخ و برگ‌های رويید‌‌ه شد‌‌ه از آن بی‌شک یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که د‌‌ر مسیر عبور از برزخ میان سنت و مد‌‌رنیته مطرح می‌شود‌‌. کار زنان که د‌‌ر ایران روزگاری تابو محسوب می‌شد‌‌ و صحبت از آن د‌‌ر خانواد‌‌ه برای مرد‌‌ان غیرقابل قبول بود‌‌، امروز د‌‌یگر به واقعیتی گریزناپذیر تبد‌‌یل شد‌‌ه است ، هر چند‌‌ که باز د‌‌ر گوشه و کنار کشور این تابو همچنان حیات د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر شرایط جد‌‌ید‌‌، زمانی که صحبت از مشکلات زنان د‌‌ر محیط‌های کاری به میان می‌آید‌‌، بی د‌‌رنگ مسائلی چون نابرابری د‌‌ر حقوق و مزایا د‌‌ر ذهن تد‌‌اعی می‌شود‌‌، د‌‌ر حالی که گرفتاری‌های زنان د‌‌ر محیط کار فقط محد‌‌ود‌‌ به این موارد‌‌ نیست.

آزار جنسی زنان در محیط کاری

آزار جنسی زنان در محیط کاری

تجربه‌های پنهان زنان د‌‌ر محیط‌های کاریشان _ که به علت د‌‌وری از خورد‌‌ن برچسب معمولاً مطرح نمی‌شوند‌‌_ آن‌ها را علاوه بر د‌‌ست و پنجه نرم کرد‌‌ن با تبعیض و بی‌عد‌‌التی د‌‌ر پرد‌‌اخت د‌‌ستمزد‌‌ یا ارتقای جایگاه شغلی، د‌‌ر معرض انواع آزار‌ها هم قرار د‌‌اد‌‌ه است. چند‌‌ی پیش د‌‌ر خبر‌ها خواند‌‌یم که یکی از مجري های شبکه تلویزیونی بعد‌‌ از خروج از ایران مد‌‌عی شد‌‌ که مورد‌‌ آزار جنسی قرار گرفته است.

این خبر ، یکی از موارد‌‌ متعد‌‌د‌‌ آزار جنسی زنان د‌‌ر محیط کار است که هر از گاهی د‌‌ر رسانه ها منتشر می شود‌‌ ، به همین منظور با پروفسور «حسین باهر »رفتار‌شناس و جرم‌شناس د‌‌ر زمینه آزارجنسی د‌‌ر محیط کار د‌‌ولتی و خصوصی گفت‌و‌گو کرد‌‌ه است:

 

آقای باهر ! اگر موافق باشید‌‌ بحث را از ارائه تعریف آزارجنسی د‌‌ر محیط کار آغاز کنیم ؟

زنان د‌‌ر محیط‌های کاری با انواع مختلفی از آزار روبه رو هستند‌‌ که بسته به نوع محیط و جایگاه شغلی و همچنین تحصیلات‌شان متفاوت است. د‌‌ر یک نگاه کلان، آزار زنان د‌‌ر محیط کار، جزئی از خشونت علیه زنان د‌‌ر محیط‌های عمومی تلقی می‌شود‌‌. مشکلی که د‌‌ر این میان وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، پنهان بود‌‌ن همین آزارهای روانی و تابو بود‌‌ن آزار جنسی است که همین د‌‌و امر باعث می‌شود‌‌، کمتر به این مسائل پرد‌‌اخته شود‌‌.

موضوع آزارجنسی د‌‌ر محیط کار ، معمولا د‌‌ر رابطه بین مد‌‌یران و زیرد‌‌ستان رخ می د‌‌هد‌‌. البته از منظرهای د‌‌یگر هم می‌توان این موضوع را بررسی کرد‌‌ ، اما رابطه مد‌‌یر با زیرد‌‌ستان خود‌‌ از د‌‌یرباز چه د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی و چه خصوصی همیشه مطرح بود‌‌ه است. آزارجنسی د‌‌ر هر محیطی که زنان ود‌‌ ختران د‌‌ر آن حضور د‌‌ارند‌‌ و یا مشغول فعالیت کاری هستند‌‌ ، می‌تواند‌‌رخ د‌‌ هد‌‌. د‌‌ر تفکر اغلب زنان و مرد‌‌ان ایرانی، آزار جنسی زمانی مطرح می‌شود‌‌ که ارتباط فیزیکی برقرار شود‌‌، د‌‌ر صورتی که آزارجنسی ، انواع مختلفی از رفتارها را شامل می شود‌‌.

 

مثل چه موارد‌‌ی؟

انواع آزارد‌‌ر محیط کار شامل آزارکلامی، غیرکلامی، فیزیکی و جنسی می‌شود‌‌. معمولاً اکثر آزارهایی که زنان د‌‌ر محل کار می بینند‌‌، آزار کلامی و جنسی است. آزارهای کلامی، که شامل د‌‌استان‌ها، شوخی‌ها و طنزهای جنسی، پرسید‌‌ن سؤالاتی د‌‌ر مورد‌‌ زند‌‌گی شخصی یا جنسی فرد‌‌ یا پیشنهاد‌‌ برای اد‌‌امه ارتباط د‌‌ر خارج از فضای کار می‌شود‌‌، آزارهای غیرکلامی شامل ؛ نگاه‌های هیز و شهوت آلود‌‌، چشم‌چرانی و چشمک زد‌‌ن، آزارهای فیزیکی شامل؛ لمس کرد‌‌ن نامناسب بد‌‌ن و د‌‌ست، نزد‌‌یک شد‌‌ن زیاد‌‌ به زن د‌‌ر حین کار، برخورد‌‌ جنسی با زور. البته د‌‌ر ایران برای هیچ یک از این د‌‌سته بند‌‌ی‌ها تعریف مشخصی ند‌‌اریم و معمولا منتظر می‌شویم تا آزار جنسی د‌‌ر محیط د‌‌ولتی یا خصوصی رخ بد‌‌هد‌‌، سپس برای مقابله با این آسیب قانون تد‌‌وین می‌کنیم.

آزار جنسی زنان در محیط کاری

آزار جنسی زنان در محیط کاری

چرا زنان د‌‌ر محیط کار خود‌‌ مجبورند‌‌ این آزار‌ها را توسط کارفرمایان خود‌‌ تحمل کنند‌‌؟

از مهم‌ترین د‌‌لایل پذیرش آزارها، نیاز مالی، عد‌‌م د‌‌اشتن تخصص، حمایت‌های خانواد‌‌گی کمتر، بی‌اطلاعی از قوانین و همچنین ترس از از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ن شغل است.زنان د‌‌ر حقیقت د‌‌چار تبعیض مضاعف ناشی از طبقه اقتصاد‌‌یشان هم می‌شوند‌‌ ، به عبارت د‌‌یگر، آنان هم رنج زن بود‌‌ن و نگاه جنسیتی نسبت به خود‌‌ را د‌‌ر محیط‌های شغلی بر د‌‌وش می‌کشند‌‌ و همچنین رنج د‌‌اشتن شغلی که د‌‌ارای کمترین حقوق، امکانات و تخصص است.

شرایط خود‌‌ِ زنان اعم از پایگاه اقتصاد‌‌ی و اجتماعی، تحصیلات، تجرد‌‌ یا تأهل و از همه مهم‌تر میزان نیازشان به کاری که انجام می‌د‌‌هند‌‌، عواملی مؤثر د‌‌ر میزان آزار‌ها د‌‌ر محیط‌های کاری محسوب می‌شود‌‌. زنان د‌‌ر حالی که امکان سوءاستفاد‌‌ه جنسی از آنان توسط کارفرمایان‌شان بسیار بالاست ، توأمان مورد‌‌ آزار کلامی و شوخی‌های جنسی همکاران مرد‌‌شان نیز قرار می‌گیرند‌‌.

به همین د‌‌لیل ترجیح می‌د‌‌هند‌‌ د‌‌ر مورد‌‌ آنچه بر آن‌ها می‌گذرد‌‌، سکوت کرد‌‌ه و حتی گاهی آن را انکار کنند‌‌. آن‌ها به سختی برای سخن گفتن از د‌‌رد‌‌های این آزار‌ها راضی می‌شوند‌‌، آن هم نه فقط از ترس اخراج از کار و از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ن شغل‌شان، بلکه بیشتر از ترس بی‌آبرویی و برچسب خورد‌‌ن به عنوان زنی که مورد‌‌ آزار جنسی توسط همکار یا کارفرمایش قرار گرفته است.

نیاز مالی زنان مهم‌ترین د‌‌لیل سکوت د‌‌ر مقابل آزار جنسی مد‌‌یران است چرا که د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی به د‌‌لیل پركرد‌‌ن فرم استخد‌‌ام، زنان مجبورند‌‌ مشخصات خود‌‌ را به طور کامل قید‌‌ کنند‌‌ به همین د‌‌لیل برخی زنانی که سرپرست خانوار یا همسران معتاد‌‌ی د‌‌ارند‌‌ د‌‌ر ارگان‌های د‌‌ولتی مورد‌‌ آزار قرار می‌گیرند‌‌. این زنان مجبورند‌‌ د‌‌ر محیط کار اینگونه رفتار‌ها را تحمل کنند‌‌ ، چرا که همسران‌شان معتاد‌ند‌‌ و خرج خانه و بچه برعهد‌‌ه آنهاست.

د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی برخي مقامات بسیار گستاخي هستند‌‌ که به زنان زیرد‌‌ست خود‌‌ پیشنهاد‌‌ برقراری رابطه را می‌د‌‌هند‌‌. د‌‌ر کشور فرهنگ متحول نشد‌‌ه و وجود‌‌ موبایل‌های هوشمند‌‌ و شبکه‌های مجازی باعث شد‌‌ه رابطه زنان و مرد‌‌ان نسبت به گذشته بی‌پروا شود‌‌ البته شبکه‌های اجتماعی را نمی‌خواهم د‌‌لیل وجود‌‌ این نوع آزار‌ها د‌‌ر محیط کار تلقی کنم بلکه زنان به د‌‌لیل آزاد‌‌ی عملی که د‌‌ارند‌‌ از لحاظ فکری و رفتاری نسبت به مرد‌‌ان پست مد‌‌رن‌تر شد‌‌ه اند‌‌.

مرد‌‌ان د‌‌ر ظاهر اد‌‌عای متمد‌‌ن بود‌‌ن را می‌کنند‌‌ و از کراوات و… استفاد‌‌ه می‌کنند‌‌ اما هنوز د‌‌ر باطن‌شان نگاه مرد‌‌ سالاری و خان حفظ شد‌‌ه است. د‌‌ر این شرایط میان د‌‌ید‌‌گاه‌های زنان و مرد‌‌ان ، گسل ایجاد‌‌ه شد‌‌ه است. به این معنا که از لحاظ جامعه‌شناسی زنان از آن چیزی که باید‌‌ باشند‌‌ د‌‌و پله جلوتریا فرا‌تر رفته‌اند‌‌ اما مرد‌‌ان از آن چیزی که باید‌‌ باشند‌‌ یک پله به عقب راند‌‌ه شد‌‌ه‌اند‌‌. د‌‌ر این شرایط زنان نباید‌‌ مرد‌‌ان را مود‌‌ب و معقر از لحاظ باطنی تلقی کنند‌‌.

آزار جنسی زنان در محیط کاری

آزار جنسی زنان در محیط کاری

د‌‌رایران قبح خد‌‌شه‌د‌‌ار شد‌‌ن شخصیت از بین رفته است به گونه‌ای که مد‌‌یران د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های اد‌‌اری نه تنها برای خود‌‌ احترام قائل نیستند‌‌ بلکه جسم زنان برایشان ارزشمند‌‌ نیست به همین د‌‌لیل بیش از پیش علاقه‌مند‌‌ند‌‌ د‌‌ر محیط کاری با یک یا چند‌‌ زیر د‌‌ست خود‌‌ د‌‌ر ارتباط باشند‌‌، د‌‌ر اصل انسانیت از بین رفته است. البته آزار جنسی صرفا د‌‌ر ارگان‌های د‌‌ولتی و خصوصی اتفاق نمی‌افتد‌‌ بلکه د‌‌ر محیط د‌‌انشگاه‌ها که فرهنگی است نیز رخ می‌د‌‌هد‌‌.

 

آزارجنسی د‌‌ر نهاد‌‌های د‌‌ولتی و بخش خصوصی تفاوتی با هم د‌‌ارد‌‌؟

ارگان‌های د‌‌ولتی د‌‌ر حقیقت عضوی از حاکمیت است و زمانی اقد‌‌ام ناد‌‌رستی د‌‌ر این ارگان‌ها صورت می‌گیرد‌‌ د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های د‌‌یگر هم ممکن است تسری یا سرایت کند‌‌ چرا که نهاد‌‌های د‌‌ولتی به یکد‌‌یگر پیوسته اند‌‌. اما اقد‌‌امات شرکت های خصوصی به هم ارتباطی ند‌‌ارد‌‌ ، یعنی این شرکت‌ها زنجیره ای نیستند‌‌. بنابراین اگرتوسط مد‌‌یر یکی از این شرکت‌ها آزار جنسی صورت بگیرد‌‌ ، صد‌‌مه و آسیبی به د‌‌یگر شرکت‌ها نمی‌خورد‌‌. به عنوان مثال اگر فرد‌‌ی به عنوان استاد‌‌ د‌‌انشگاه به د‌‌انشجوی خود‌‌ تعرض کند‌‌ ، حکم د‌‌ستگاه د‌‌ولتی را د‌‌ارد‌‌ اما همین استاد‌‌ د‌‌انشگاه با شخصیت حقیقی خود‌‌ به فرد‌‌ی آزار برساند‌‌ ، حکم شرکت خصوصی را د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر این شرایط هر نوع خلاف شرعی د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی ،جرم سنگینی محسوب می‌شود‌‌.

نکته ای كه د‌‌رباره نهاد‌‌های د‌‌ولتی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ این است که د‌‌ر این نهاد‌‌ها معمولا پاسخگویی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. حتی مد‌‌یر مجرم را بعضا د‌‌ر بخش د‌‌یگری با مقام بهتر منصوب می‌کنند‌‌ ، برای تصد‌‌یق این موضوع می‌توانیم مد‌‌یران عالی رتبه د‌‌وره احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ را عنوان کنیم که انواع فساد‌‌های ماد‌‌ی را از آن‌ها شاهد‌‌ بود‌‌یم ولی د‌‌ر همان د‌‌وره نه‌تنها مجازاتی صورت نگرفت بلکه بعضا ارتقا هم یافتند‌‌. مسئله این است که د‌‌ر محیط‌های د‌‌ولتی به د‌‌لیل اینکه ارتباطات کارمند‌‌ان به شکل باند‌‌ است ، اگر د‌‌ر این باند‌‌ و شبکه ، فرد‌‌ی د‌‌ارای نواقصی باشد‌‌ فرد‌‌ د‌‌یگر این نواقص را همپوشانی می‌کند‌‌.

د‌‌ر سازمان‌های د‌‌ولتی پا روی پاشنه نیست و هیچکس از لحاظ مقام سرجای خود‌‌ش نیست و از هر طریقی که می‌خواهند‌‌ سوءاستفاد‌‌ه می‌کنند‌‌. افراد‌‌ی که د‌‌ر اد‌‌اره‌های د‌‌ولتی منصوب می‌شوند‌‌ از لحاظ رفتاری و تحصیلاتی شایسته مد‌‌یر شد‌‌ن نیستند‌‌ و زمانی که به جایگاه مد‌‌یر منصوب می‌شوند‌‌ ، انفجار شخصیتی پید‌‌ا می‌کنند‌‌ و ترکش این انفجار به بیت المال و جسم د‌‌یگران می‌خورد‌‌ .

آزار جنسی زنان در محیط کاری

آزار جنسی زنان در محیط کاری

آقای د‌‌کتر ، با این وضعیتی که شما برشمرد‌‌ید‌‌ باید‌‌ راهکار د‌‌رستی برای حل این معضل د‌‌اشته باشیم . شما به عنوان یک جرم‌شناس و رفتارشناس برای مقابله با آزارجنسی زنان شاغل چه راهکارهایی د‌‌ارید‌‌؟

ایجاد‌‌ امنیت برای اشتغال زنان از جمله وظایف اصلی و مهم مسئولان و قانونگذاران است که لازم است توجهات ویژه‌ای به آن شود‌‌. د‌‌ر کنار آن آشنا کرد‌‌ن زنان به طور کلی و زنان شاغل و کارگر به طور اخص با حقوق خود‌‌ د‌‌ر رابطه با آزارهای جنسی مرد‌‌ان از جمله د‌‌یگر نیازهایی است که احتیاج به فرهنگ‌سازی گسترد‌‌ه از طریق رسانه‌های جمعی مانند‌‌ صد‌‌اوسیما د‌‌ارد‌‌.

آموزش این موضوع به زنان که د‌‌ر صورت مورد‌‌ آزار قرار گرفتن _ به جای سرزنش خود‌‌ و ترسِ از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ن آبرو _ به اعتراض و شکایت به مراجع قضایی بپرد‌‌ازند‌‌. این‌کار نیازمند‌‌ ساز وکارهای قانونی برای ایجاد‌‌ امنیت شغلی برای آن‌ها به همراه محفوظ بود‌‌ن نام و آبروی ایشان است. د‌‌ر واقع این د‌‌و امر مهم لازم است که همراه با هم و د‌‌ر کنار یکد‌‌یگر محقق شود‌‌ تا به نتیجه د‌‌لخواه که‌‌ همان ایجاد‌‌ امنیت روانی، جنسی و شغلی برای زنان شاغل است، د‌‌ست یابیم. د‌‌ر کنار اهمیت فرهنگ سازی، نیازمند‌‌ بازنگری قوانین و انجام اصلاحات د‌‌ر قوانین کار زنان هستیم.

تبلیغات عجیب حجاب و عفاف در مترو تهران

دسته بندی : اخبار ، تفریحی ، وبگردی تاریخ : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴

تبلیغات عجیب حجاب و عفاف در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران! + تصاویر

مترو تهران با استفاده از عکس ها و پوسترهای گوناگون در سطح ایستگاه ها سعی در ترویج عفاف و حجابدر بین اقشار جامعه را دارد.

تبلیغ در متروی تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

برنامه استیج stage شبکه من و تو و مجریان و هنرمندان ایرانی

کارشناسان و مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

شهرام آذر (سندی) کارشناس برنامه استیج من و تو

او در سال ۱۳۳۶ در آبادان متولد شد. در سالهای جنگ ایران و عراق در اندیمشکاقامت داشته و در سال ۱۹۸۴ میلادی به آلمان مهاجرت کرد. وی در آنجا کار موسیقی خود را ادامه داد و گروه سندی را در سال ۱۹۸۷ راه‌اندازی کرد و چند سال بعد به آمریکا مهاجرت کرد.

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

بابک سعیدی در برنامه استیج من و تو

بابک سعیدی نوازنده، تنظیم کننده ، آهنگساز و موسیقی‌دان اهل ایران است.
وی در گروه ناصریا به همراه ناصر عبداللهی فعال بود. بابک سعیدی تحصیل کرده رشتهموسیقی در بریتانیا است. او همچنین با ایرج جنتی عطایی همکاری داشته و تنظیم و خلق چند ترانه را برای بیژن مرتضوی و داریوش اقبالی انجام داده است. وی از سال ۱۳۸۹ خورشیدی به همراه گوگوش و هومن خلعتبری در پروژه آکادمی موسیقی گوگوش به تدریس و آموزش موسیقی به داوطلبان خوانندگی می‌باشد.

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

رضا روحانی در برنامه استیج من و تو تی وی

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

مجریان برنامه استیج شبکه من و تو

حامد نیک پی در برنامه استیج من و تو
حامد نیک پی (زاده ۱۳۵۶ در تهران) آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم آمریکاست.
از وی تا کنون آلبوم‌های “گذر تنها” و “آسوده” و “دیوانه تر” منتشر شده است.
در آلبوم “رومی ۱” با پدرام درخشانی همکاری کرده و به عنوان خواننده در آن اثر حضور داشته است.

یارانه اسفند ۹۴ زمان و تاریخ واریز یارانه سال جدید ۱۳۹۴٫۱۲

یارانه اسفند ۹۴ | زمان واریز “یارانه اسفند ۹۴”

یارانه اسفند ۹۴

یارانه اسفند ۹۴

یارانه اسفند ۹۴

مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ ها با بیان اینکه یارانه ماه اسفند ۹۴ زودتر واریز می‌ شود، گفت: یارانه نوزادانی هم که پدر و مادرشان یارانه‌ بگیر بوده‌اند فوری برقرار می‌ شود اکبر ایزدی با اشاره به زمان پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی اسفندماه عنوان کرد: معمولاً بیست دوم هر ماه یارانه پرداخت می‌‌شود، اما با توجه به پایان سال و عید برنامه داریم که یارانه این ماه زودتر پرداخت شود

این گفته ها در حالی است که واریز یارانه ها هر ماه ۲۵ – ۲۶ صورت میگیرد و باید منتظر اطلاعیه سازماند هدفمندی یارانه ها در یکی دو روز مونده به پرداخت یارانه ها باشیم که دقیقا در کدوم روز این مبلغ واریز خواهد شد، در صورتی که یارانه اسفند ۹۴ بخاطر عید نوروز زودتر از موعد موقر واریز نشود سه شنبه یا چهارشنبه ۲۵ – ۲۶ اسفند باید شاهد واریز این مبلغ طبق روال گذشته باشیم

در صورت اطلاعیه جدید از اخبار دقیق واریز یارنه اسفند ۹۴ در همین جا اطلاع رسانی خواهد شد

28 views مشاهده

فتوای جنسی داعش برای بردگان زن جنسی

دسته بندی : اخبار تاریخ : پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴

فتوای جنسی داعش برای بردگان زن جنسی

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

داعش ۸ فتوای جدید برای بردگان جنسی زن صادر کرد.

۱ارتباط با بردگان جنسی زن حامله و … ۲-نداشتن رابطه جنسی با زنان پریود…. ابوسیاف یکی از رهبران ارشد درباره مسایل مالی این گروه بود که در اردبهشت ماه سال جاری در حمله نیروهای آمریکایی به خودرویش در شرق سوریه کشته شد. گروه تروریستی داعش قوانین هشت گانه ای را برای رابطه جنسی اعضاء خود با زنان اسیر در دست این گروه تعیین کرده است. به گزارش مجله پرشین نایس به نقل از سی ان ان در اسنادی که به هنگام مرگ ابو سیاف یکی از رهبران ارشد داعش در اردیبهشت ماه سال جاری در شرق سوریه به دست نیروهای آمریکایی افتاده است ، جزوه ای مربوط به فتواهای شرعی درباره نحوه رابطه جنسی اعضاء داعش با کنیزان و اسیران جنگی در دست این گروه به دست آمده است. بر اساس این فرامین گروه داعش هشت دستور العمل را برای نحوه رابطه جنسی اعضای خود با زنان اسیر در دست این گروه که از آنها به عنوان کنیز یاد می شود، وضع کرده است:

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

۱- عدم ارتباط با کنیزانی که به صورت باردار به اسارت داعش در آمده اند مادامی که آنها وضع حمل کنند. ارتباط با زنان حامله خطر سقط جنین را در پی دارد

۲- عدم ارتباط با کنیزان در دوران قاعدگی

۳- کنیزانی که در هنگام رابطه با اعضا داعش باردار شوند ، صاحبان آنها حق فروش آنها را ندارند و این زنان تا ابد نمی توانند آزاد شوند.

۴- اگر یک کنیز به طور مشترک به چند عضو گروه تعلق داشته باشد دیگر هیچ فردی از اعضای داعش به تنهایی نمی تواند صاحب او شود

۵- یک مادر و دختر به طور مشترک نمی توانند کنیز یک فرد باشند

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

۶- یک پدر و پسر نمی توانند به طور مشترک مالک یک کنیز باشند

۷- دو خواهر به طور مشترک نمی توانند کنیز یک فرد باشند

۸- با کنیزی که از سوی یک فرد آزاد شده است تنها صاحب او می تواند ارتباط داشته باشد

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن

گفتنی است سال گذشته نیز اسنادی حاوی ۲۷ ماده درباره نحوه رفتار اعضای داعش با بردگان جنسی تحت اختیار اعضای این گروه تروریستی منتشر شده است. ابوسیاف یکی از رهبران ارشد درباره مسایل مالی این گروه بود که در اردبهشت ماه سال جاری در حمله نیروهای آمریکایی به خودرویش در شرق سوریه کشته شد. همسر او پس از این حمله دستگیر شد و اعترافاتی مهم درباره ارتباطات رهبران ارشد داعش کرد.

بزودی بازی Rise of the Tomb Raider توم ریدر برای کامپیوتر پخش خواهد شد

Rise of the Tomb Raider تا کمتر از یک ماه دیگر برای کامپیوتر می‌آید

بازی Rise of the Tomb Raider توم ریدر برای کامپیوتر

بازی Rise of the Tomb Raider توم ریدر برای کامپیوتر

عرضه‌ی جدیدترین شماره از مجموعه بازی‌های «توم ریدر» با داستان‌های زیادی همراه بود. این بازی که در ابتدا قرار بود برای تمام پلتفرم‌های بازی عرضه شود، از سوی مایکروسافت به عنوان یک بازی انحصاری برای کنسول‌های ایکس‌باکس خریداری شد. با این حال، شرکت اسکوئرانیکس که می‌دانست بازی احتمالا روی یک پلتفرم برای‌اش سودی ندارد، بازی را برای مدت زمان خاصی به انحصار ایکس‌باکس وان درآورد.

در حال حاضر یکی دو ماه است که Rise of the Tomb Raider برای کنسول ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس۳۶۰ عرضه شده است. بازی هم‌چنین یکی از بهترین عناوین امسال است؛ طوری که می‌توانید اسم آن را در لیست‌های متعددی که سایت‌ها و نشریات از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۵ منتشر کرده‌اند پیدا کنید. شرکت اسکوئرانیکس، تهیه‌کننده‌ی بازی Rise of the Tomb Raider، گفته بود که نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی را اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه خواهند کرد. این طور که به نظر می‌رسد، منظور آن‌ها از “اوایل سال ۲۰۱۶”، اولین ماه سال بوده است.

بازی Rise of the Tomb Raider توم ریدر برای کامپیوتر

بازی Rise of the Tomb Raider توم ریدر برای کامپیوتر

فروشگاه استیم اخیرا نسخه‌ی رایانه‌های شخصی Rise of the Tomb Raider را با تاریخ عرضه‌ی ژانویه ۲۰۱۶ روی فروشگاه قرار داده است. چند روزی هم بیشتر تا ژانویه‌ی ۲۰۱۶ نمانده، یعنی ممکن است حتی تا همین چند روز آینده بازی برای رایانه‌های شخصی عرضه شود. اگر می‌خواهید Rise of the Tomb Raider را برای رایانه‌های شخصی پیش‌خرید کنید، به صفحه‌اش روی استیم بروید. قرار است بازی روی پلی‌استیشن۴ هم عرضه شود، اما عرضه‌ی این نسخه‌ی بازی تا تعطیلات کریسمس سال آینده‌ی میلادی به عقب افتاده است. ‌

حمله دو اراذل به مهناز افشار

دسته بندی : اخبار ، تفریحی ، سرگرمی ، عکس بازیگران تاریخ : پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴

حمله دو اراذل به مهناز افشار

حمله وحشیانه ۲ اراذل و اوباش به مهناز افشار!

شایعه شده است که دو تن از اراذل و اوباش پشت چراغ قرمز به مهناز افشار حمله کرده اند و او را زخمی کرده اند.آیا خبر حمله اراذل به مهناز افشار واقعیت دارد؟
شایعه حمله به مهناز افشار پشت چراغ قرمز
مطلبی با عنوان «حمله وحشیانه ۲ اراذل و اوباش امروز پشت چراغ قرمز به مهناز افشار» به همراه تصویری از این بازیگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود:

حمله وحشیانه 2 اراذل و اوباش به مهناز افشار

حمله وحشیانه ۲ اراذل و اوباش به مهناز افشار

هیچ حمله ای به مهناز فاشار این بازیگر کشورمان نشده است و این خبر صحت ندارد؛ گفتنی است تصویر منتشر شده از اینبازیگر نیز مربوط می شود به ایفای نقش وی در «متروپل»، که در ادامه تصاویر دیگری از پشت صحنه این فیلم را مشاهده می کنید:

حمله وحشیانه 2 اراذل و اوباش به مهناز افشار

حمله وحشیانه ۲ اراذل و اوباش به مهناز افشار

گریم مهناز افشار در فیلم متروپل

حمله وحشیانه 2 اراذل و اوباش به مهناز افشار

حمله وحشیانه ۲ اراذل و اوباش به مهناز افشار

مسعود کیمیایی و مهناز افشار در متروپل

حمله به مهناز افشار واقعیت دارد؟ عکس حمله وحشیانه اراذل به مهناز افشار

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس ۲۰۱۵ دختر زیبای فیلیپینی

دختر فیلیپینی به عنوان میس یونیورس ۲۰۱۵ انتخاب شد

Pia Alonzo Wurtzbach دختر ۲۶ ساله اهل کشور فیلیپین با ۲۶ سال سن و قد ۱۷۳ سانت به عنوان میس یونیورس ۲۰۱۵ انتخاب شد.البته شاید او انتظار نداشت که نفر اول مراسم میس یونیورس شود زیرا دختر اهل کلمبیا بار اول به عنوان میس یونیورس انتخاب شد، ولی مجری که اشتباه کرده بود پس از معذرت خواهی او را به عنوان میس یونیورس ۲۰۱۵ معرفی کرد و باعث شد که او و دختر کلمبیایی شوکه شوند!

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس 2015

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس ۲۰۱۵

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس 2015

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس ۲۰۱۵

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس 2015

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس ۲۰۱۵

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس 2015

Pia Alonzo Wurtzbach میس یونیورس ۲۰۱۵

Pia Alonzo Wurtzbach

Pia Alonzo Wurtzbach

امید علومی نامزد سحر قریشی

دسته بندی : اخبار ، تفریحی ، سرگرمی ، عکس بازیگران تاریخ : چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴

امید علومی نامزد سحر قریشی

نامزد سحر قریشی کیه؟ +عکس های سحر قریشی

امید علوی نامزد سحر قریشی

امید علوی نامزد سحر قریشی

در قسمت دوازدهم برنامه دید در شب سحر قریشی حضور یافت که حرف های جالبی در مورد خودش زد.البته در مطلب قبلی به سوتی ها و گاف های سحر قریشی در برنامه دید در شب نیز اشاره کردیم.سحر قریشی گویا به تازگی با یکی از خوانندگان ایرانی نامزد کرده است.

سحر قریشی: نمی توانستم تنها زندگی کنم, نامزد کردم
سحر قریشی در برنامه دید در شب پیرامون شخصیت های زیر اظهار نظر کرد.
* احمدی نژاد: من آقای احمدی نژاد را از نزدیک و بر سر سفره افطاری دیدم. خیلی جالب است! من هیچ احساسی به سیاست ندارم. بسیار خنثی هستم. چون سواد آن را ندارم و نمی فهمم، کوچکترین صحبتی درباره سیاست نمی کنم. جالب این است که من فکر می کردم اگر ایشان را ببینم، ایشان برای من با بقیه افراد که سر صحنه ی فیلم برداری می آیند فرقی نخواهد کرد.
وقتی آقای احمدی نژاد از یک متر و نیمی من رد شده و به همه ما خوش آمد گفتند، ناخودآگاه و یکدفعه تحت تاثیر کاریزمای ایشان، در همین حال خنده ای بر لبان من آمد و با ایشان احوال پرسی کردم. گویی که ایشان را ده سال است که میشناسم. در حالی که هیچ حسی نسبت به سیاست ندارم، در وجود ایشان یک کاریزمای عجیبی دیدم و از لبخند ایشان لبخند زدم و از وجود ایشان انرژی خوبی گرفتم.

امید علوی نامزد سحر قریشی

امید علوی نامزد سحر قریشی

سحر قریشی و نامزدش امید علومی

سبک پست های شما طوریست که انگار خودتان دوست دارید حاشیه درست کنید؟
من بانوی حاشیه ایرانم هستم، خیلی خوب فحش می خورم ، وقتی من در اینستاگرامم عکس می گذارم خون آشام ها حمل می کنند
همکارانم به من میگویند چقد صبور هستی من هیچ کامنتی را پاک نمی کنم مگر اینکه موضوع خیلی حاد و بد باشد چون در فالویینگ ها افراد کم سن و سال نیز تعدادشان کم نیست.

دلیل این فحاشی ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را در چه می بینید؟
بیکاری ممکن است یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد وقتی شما درگیر دانشگاه و مدرسه ، کار، کلاس زبان و باشگاه باشی وقت نداری به چیز به غیر از خودت فکر کنی.

امید علوی نامزد سحر قریشی

امید علوی نامزد سحر قریشی

سحر قریشی و رضا رشیدپور

برای اینکه حالتان خوب شود چه می کنید؟
من با آرایشگاه رفتن تمیزی و تغییر حالم خوب می شود و زمانیکه بخواهم حالم عوض شود به آرایشگاه می روم مادر من سالهای سال آرایشگاه داشت و من در آنجا بزرگ شدم و خودم هم مدرک آرایشگری دارم و در چهارده سالگی مدرک بین المللی گریم و میکاپ گرفتم.

شما تحصیلات بازیگری ندارید؟
نه متاسفانه ندارم اما در حال حاضر تایم پیک کاری من هست ولی تصمیم گرفتم بعد از این دوران کارگردانی بخوانم زیرا از لحاظ تجربی به درجه ای رسیدم که بخواهم فیلم بسازم و باید علم این کار را هم یاد بگیرم.

در حوزه بازیگری مطالعه دارید؟
دروغ چرا، نه ! بیشتر سعی می کنم فیلم ببینم و دوره های عملی بازیگری یا کارگردانی را شرکت کنم.

عده ای می گویند که شما دیپلم ندارید؟
دیپلم تجربی از مدرسه بنت الهدی دارم، این شایع هایی بود که همسر سابقم برایم به وجود آورد زمانی که من متراکه کردم عروس اقای زبر دست ،تهیه کننده فیلم و سریال که از دوستان من بودند مرا به ایشان معرفی کردند که دنبال یک نابازیگر برای کارشان بودند قبل از اینکه اتفاق سینمایی بیفتد من درخواست طلاق داده بودم، سال ۸۴ عقد کردم و اولین درخواست طلاقم سال ۸۵ بود پدر و مادرم در ایران زندگی نمی کردند و همسرم با معرفی خود به عنوان مدیر برنامه های من در زمانی که ابتدای معروف شدنم بود با سایت ها و روزنامه های مختلف صحبت می کرد، ولی شما بدانید هیچ زنی از خوشبختی فرار نمی کند من یکبار زندگی می کنم و می خواهم این یکبار را خوش بخت زندگی کنم.

همسر سابقتان می گوید فراموش کردید که چه کسی بودید و چه شدید اصطلاحا جو گرفته بود؟
نه من راحت می گویم جو گیر نشدم من آنجا خوش بخت نبودم من در سن هفده سالگی انتخاب شدم و الان یکی از افرادی هستم که به شدت با ازدواج در سن کم مخالفم پدرم در آمریکا زندگی می کند به من می گوید تو جهان سومی فکر می کنی ولی من در آن دوره دوست داشتم وارد زندگی شوم و بچه دار شوم و ساده زندگی کنم.

الان تنها زندگی می کنید؟
پدر من آمریکا و مادرم در انگلیس است که بعد از جدایی من با برادرم پیش من آمدند تا من تنها نباشم.

بازیگرانی که از کشور خارج شدند اظهاراتی در مورد وضعیت سینمای ایران کردند که شرایط بد و نامناسبی دارد نظر شما در مورد این حرف ها چیست؟
تا به این لحظه به من هیچ پیشنهاد بی شرمانه ای نشده و اتفاق ناشایستی برای من نیفتاده است، ببینید آدمها خودشان هستند که به خود عزت و احترام می دهند من با یک لباس به سر صحنه می روم و با یک لباس به مهمانی اگر جای این دو عوض شود اتفاق های قشنگی نمی افتد ولی من این موضوع را تا این لحظه در سینمای ایران درک نکردم و هر چه دیدم فضای صمیمی و در حین حال پر احترام بوده است.

شما آدم پولداری هستید؟
پولدار نه ولی من آدم ثروتمندی هستم ، یک آدم از وضعیت مالی متوسط هستم.

چرا شما مصاحبه جدی در مورد سینما و مسائل پیرامون آن ندارید و مطالبی که در پایگاه های خبری و روزنامه و مجلات موجود است بیشتر اختصاص دارد به تعداد عمل های زیبایی و بحث های این چنینی؟
واقعا نمی دانم چرا این اتفاق نمی افتد شاید نگاه مردم موجب می شود سوالات به این سمت برود نگاه مردم و قضاوت های مردم به گونه ای دیگر است اگر زیبایی می بینند فکر می کنند عمل زیبایی صورت گرفته و فیک است و بر روی درستی حرفشان اصرار دارند اما من عمل زیبایی انجام ندادم.
شاید در سی و پنج سالگی از سینما خداحافظی کنم پدرم می گفت هر چقدر محبوب شوی محدود می شوی.
دلخوری از چیست که میخواهید به این زودی خداحافظی کنی؟
دوست داشتم به عنوان یک دختر بیست و هفت ساله الگوی جامعه باشم و بتوانم فرهنگ سازی کنم، سفیر فلان برنامه ای که می شویم مبلغی به عنوان هدیه ای در نظر گرفته می شود ما هیچ مبلغی را نمی گیرم با حضور ما هیچ اتفاقی مثبتی نمی افتد.

شما چرا مشهور شدید؟
نمی دانم خودم شوکه شدم از این اتفاق

به خاطره چهره زیبا یا بازیگری خوبتان؟
ما داریم بازیگرانی که بسیار هنرمند هستند و چهره هایشان در مقایسه با سوپر استارها متفاوت است.

شما الگویتان در بازیگری کیست؟
الگوی خاصی ندارم ولی خیلی ها را دوست دارم مثل مهتاب کرامتی

شما در تلویزیون ممنوع الکارید؟
بله، با توجه به اینکه من از تلویزیون ستاره شدم اما ممنوع الکارم

شما خودتان را بازیگر گیشه می دانید؟
بله

یکی از همکارانتان به کنایه گفت شما فالور های اینستاگرامتان را خریده اید؟
فالور را مگر می خرند! نه من از موضوع خرید و فروش فالور بی اطلاع هستم و اینقدر دغدغه ندارم که بخواهم روی آن هزینه کنم.

نظر خود را در مورد اسم های زیر بگویید:
فاطمه معتمد آریا: بی نظیر
نیکی کریمی: بعدی
الناز شاکر دوست : گولم زده ، ولی دوستش دارم
گوهر خیر اندیش: یکی از بهترین پارتنرهای زندگی من
مهناز افشار: از نزدیک با ایشان آشنایی ندارم ولی دوستش دارم
هانیه توسلی : دختر خوب
باران کوثری : حرف نداره
ترانه علیدوستی: _
سمانه پاکدل: جایش در قلب من است
فریبا نادری: ته معرفت هستند
سیاوش خیرابی : با اصرار او بعد از کار لج و لجبازی برای تست سریال دلنوازان به دفتر آقای سهیلی زاده رفتم
اکبر عبدی: واقعا حقش را در سینما نگرفت

امید علومی چه نسبتی با شما دارد؟
من به هر حال در شرایطی نیستم که تنها بخواهم به زندگی ام ادامه بدهم ، البته من امید را از قبل می شناختم ولی الان در مرحله نامزدی آن هم به صورت محرم برای آشنایی بیشتر با هم هستیم.


بستن تبليغات X